Thư cám ơn nhóm Thiện nguyện Từ Tâm tháng 06/2022 (2)

Nội dung

Trân trọng cám ơn nhóm Thiện nguyện Từ tâm đã hỗ trợ một phần viện phí cho bệnh nhân Nguyễn Văn Minh.

Thư cám ơn nhóm Thiện nguyện Từ Tâm tháng 06/2022 (2)

return to top