Thư cám ơn nhóm Thiện nguyện Từ Tâm tháng 07/2022

Nội dung

Trân trọng cám ơn nhóm Thiện nguyện Từ tâm đã hỗ trợ một phần viện phí cho bệnh nhân Nguyễn Thị Đặng.

Thư cám ơn nhóm Thiện nguyện Từ Tâm tháng 07/2022

return to top