Phòng Vật tư Thiết bị y tế - luôn hỗ trợ kịp thời công tác khám chữa bệnh

Nội dung

Chức năng – nhiệm vụ:

 • Phòng Vật tư Thiết bị Y tế có nhiệm vụ quản lý về các công tác vật tư, thiết bị y tế, điện - khí y tế.
 • Đầu mối lập kế hoạch, tổ chức đấu thầu mua sắm, sửa chữa và thanh lý tài sản: trang thiết bị y tế, vật tư y tế…
 • Quản lý và khai thác sử dụng toàn bộ trang thiết bị y tế của Bệnh viện;
 • Lập kế hoạch và thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì định kỳ cho toàn bộ trang thiết bị y tế;
 •  Thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên cho các trang bị y tế, kịp thời đáp ứng yêu cầu chuyên môn;
 • Quản lý nhập, cấp phát, thống kê theo dõi vật tư y tế, vật tư kỹ thuật cao của Bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt; 
 • Tham gia Hội đồng bảo hộ lao động, Hội đồng thanh lý tài sản và các Hội đồng khác khi được yêu cầu của bệnh viện;
 • Quản lý vận hành, sửa chữa các hệ thống: Khí y tế, hệ thống điện, điện lạnh…
 • Thực hiện công tác huấn luyện đào tạo: Lập kế hoạch, phối hợp với các Hãng sản xuất, các đơn vị kỹ thuật y tế để huấn luyện đào tạo về công tác an toàn, vận hành sử dụng, bảo quản trang bị, vật tư y tế;
 • Thực hiện công tác nghiên cứu, cải tiến trong việc quản lý sửa chữa trang thiết bị vật tư y tế: nhằm nâng cao hiệu quả khai thác trang bị, tiết kiệm ngân sách, chủ động trong công tác kỹ thuật
 • Tham gia tiếp nhận hàng viện trợ của Bệnh viện;
 • Tham gia các Dự án của Bệnh viện khi được yêu cầu.

 

 

Một số điểm nhấn trong hoạt động của phòng

 • Phòng VTTBYT luôn cố gắng để đáp ứng đầy đủ về nhu cầu trong việc cung ứng vật tư tiêu hao trong điều trị bệnh. Đặc biệt trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát. Phòng đã có nhiều nỗ lực trong việc đấu thầu mua sắm để đáp ứng nhu cầu
 • Trong giai đoạn hiện nay, trước nhiều thách thức trong tình hình chung của cả nước trong vấn đề khó khăn về mua sắm thuốc và vật tư y tế. Phòng VTTBYT vẫn cố gắng tiếp tục triển khai thường xuyên công tác mua sắm, đấu thầu vật tư trang thiết bị y tế trên cơ sở cập nhật các hướng dẫn và quy định của pháp luật để đảm bảo mua sắm theo đúng quy định của pháp luật vừa đảm bảo cung ứng kịp thời vật tư trang thiết bị để khám và điều trị bệnh

 

Định hướng phát triển

 • Đảm bảo việc cung cấp vật tư tiêu hao cho toàn Bệnh viện dùng trong việc khám và điều trị bệnh
 • Quản lý vận hành, sửa chữa thiết bị nhằm mục tiêu sử dụng có hiệu quả cao nhất
 • Thực hiện công tác đấu thầu mua sắm vật tư trang thiết bị kịp thời và đúng quy định của pháp luật
 • Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin, số hóa các hoạt động liên quan đến quản lý việc sử dụng vật tư trang thiết bị của Bệnh viện.
return to top