Chức năng và nhiệm vụ

Nội dung

Chức năng của phòng:

Quản lý, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị.

Nhiệm vụ của phòng :

- Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị, trình Thủ trưởng đơn vị phê duyệt;

- Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin cho các khoa phòng thuộc đơn vị theo kế hoạch đã được phê duyệt;

- Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả của hệ thống mạng, hệ thống thư điện tử, bảo đảm việc kết nối thông tin giữa các khoa phòng và với cơ quan Bộ Y tế và các đơn vị sự nghiệp có liên quan;

- Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu của đơn vị;

- Tổ chức triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn và bảo mật cho các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của đơn vị.

return to top