THỰC HIỆN KHÁM CHỮA BỆNH SỬ DỤNG CĂN CƯỚC CÔNG DÂN/ MÃ ĐỊNH DANH CÔNG DÂN

Nội dung

Nhằm tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử để mỗi người dân biết về thông tin sức khỏe của mình.

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương thực hiện khám, chữa bệnh sử dụng: Căn cước công dân/mã định danh là trường thông tin hành chính bắt buộc trong quản lý thông tin của người dân khi tham gia khám bệnh, chữa bệnh.

return to top