Nhóm Thiện nguyện Từ tâm hỗ trợ bệnh nhân tháng 11/2022

Nội dung

Nhóm Thiện nguyện Từ tâm hỗ trợ bệnh nhân tháng 11/2022

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top