Quyết định 130/QĐ-BYT năm 2023 quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra

Nội dung

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHUẨN VÀ ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU ĐẦU RA PHỤC VỤ VIỆC QUẢN LÝ, GIÁM ĐỊNH, THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH VÀ GIẢI QUYẾT CÁC CHẾ ĐỘ LIÊN QUAN

ngày 18 tháng 01 năm 2023

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan, gồm:

1. Bảng chỉ tiêu dữ liệu về trạng thái khám bệnh, chữa bệnh (Bảng check-in);

2. Bảng 1: Chỉ tiêu tổng hợp khám bệnh, chữa bệnh;

3. Bảng 2: Chỉ tiêu chi tiết thuốc;

4. Bảng 3: Chỉ tiêu chi tiết dịch vụ kỹ thuật và vật tư y tế;

5. Bảng 4: Chỉ tiêu chi tiết dịch vụ cận lâm sàng;

6. Bảng 5: Chỉ tiêu chi tiết diễn biến lâm sàng;

7. Bảng 6: Chỉ tiêu hồ sơ bệnh án chăm sóc và điều trị HIV/AIDS;

8. Bảng 7: Chỉ tiêu dữ liệu giấy ra viện;

9. Bảng 8: Chỉ tiêu dữ liệu tóm tắt hồ sơ bệnh án;

10. Bảng 9: Chỉ tiêu dữ liệu giấy chứng sinh;

11. Bảng 10: Chỉ tiêu dữ liệu giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai;

12. Bảng 11: Chỉ tiêu dữ liệu giấy chứng nhận nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội;

13. Bảng 12: Chỉ tiêu dữ liệu giám định y khoa.

Thông tin trong các bảng quy định tại Điều này sử dụng bộ mã phông chữ theo tiêu chuẩn Unicode 8-bit (UTF-8), mô tả theo định dạng XML (eXtensible Markup Language). Chi tiết các chỉ tiêu dữ liệu trong mỗi bảng được quy định tại các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

 

Điều 2. Mục đích, phạm vi áp dụng

Các Bảng chỉ tiêu dữ liệu quy định tại Điều 1 Quyết định này có mục đích, phạm vi áp dụng như sau:

1. Bảng chỉ tiêu dữ liệu về trạng thái khám bệnh, chữa bệnh (Bảng check-in): Được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sử dụng để cung cấp thông tin phục vụ việc thông báo về trạng thái khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh trên Cổng Tiếp nhận dữ liệu thuộc Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội.

2. Bảng 1, Bảng 2, Bảng 3, Bảng 4 và Bảng 5: Được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sử dụng để cung cấp toàn bộ thông tin, dữ liệu điện tử chi tiết về khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh cho cơ quan Bảo hiểm xã hội để phục vụ công tác quản lý và giám định, thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

3. Bảng 6: Được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan sử dụng để quản lý điều trị người nhiễm HIV theo quy định của Thông tư số 28/2018/TT-BYT ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý điều trị người bệnh HIV, người phơi nhiễm với HIV tại các cơ sở y tế.

4. Bảng 7, Bảng 8, Bảng 9, Bảng 10 và Bảng 11: Được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan sử dụng để tạo lập các chứng từ để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế và Thông tư số 18/2022/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh y tế.

5. Bảng 12: Được cơ sở giám định y khoa, các cơ quan, đơn vị có liên quan sử dụng để phục vụ công tác giám định y khoa theo quy định của Thông tư số 52/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và hoạt động của Hội đồng Giám định y khoa các cấp.

 

Xem toàn bộ Quyết định 130 tại đây

return to top