Thông báo "vv bán hồ sơ yêu cầu cho gói thầu - Gói thầu: "Mua sắm trực tiếp hóa chất sát khuẩn lần 1 năm 2022 theo kết quả đấu thầu tại các bệnh viện khác năm 2021""

Nội dung

DOWNLOAD

Thông báo "vv bán hồ sơ yêu cầu cho gói thầu - Gói thầu: "Mua sắm trực tiếp hóa chất sát khuẩn lần 1 năm 2022 theo kết quả đấu thầu tại các bệnh viện khác năm 2021"" tải file tại đây

return to top