Thông báo "vv mời chào giá cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu - Gói thầu: "Mua sắm các thiết bị y tế chuyên môn từ nguồn quỹ phát triển sự nghiệp thuộc kế hoạch mua sắm năm 2023""

Nội dung

return to top