Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023

Nội dung

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về phổ biến giáo dục pháp luật góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân, nhằm thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20-6-2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09-12-2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. 

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của BVNTP năm 2023

 

return to top