Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý tháng 12/2022, tháng 01/2023

Nội dung

Trong tháng 12/2022, tháng 01/2023, Ban Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã trao quyết định cho các viên chức quản lý, cụ thể như sau:

 

1. Bổ nhiệm

- Ông Hoàng Văn Triều giữ chức vụ Trưởng phòng Vật tư – Thiết bị y tế. Thời gian giữ chức vụ 05 năm, kể từ ngày 01/02/2023.

- Ông Bùi Anh Triết giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng. Thời gian giữ chức vụ 05 năm, kể từ ngày 01/02/2023.

- Ông Hà Nhật Minh Trường giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Công nghệ thông tin. Thời gian giữ chức vụ 05 năm, kể từ ngày 01/02/2023.

- Ông Phạm Hồng Phong giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ. Thời gian giữ chức vụ 05 năm, kể từ ngày 01/01/2023.

- Ông Trịnh Tiến Đạt giữ chức vụ Trưởng khoa Phụ sản. Thời gian giữ chức vụ 05 năm, kể từ ngày 01/02/2023.

- Ông Lê Huy Lưu giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa. Thời gian giữ chức vụ 05 năm, kể từ ngày 01/01/2023.

 

2. Điều động bổ nhiệm

- Điều động bổ nhiệm ông Trần Hạnh giữ chức vụ Trưởng khoa Nhi. Thời gian giữ chức vụ 05 năm, kể từ ngày 01/02/2023

- Điều động bổ nhiệm ông Đỗ Quốc Hùng giữ chức vụ Trưởng khoa Lão khoa. Thời gian giữ chức vụ 05 năm, kể từ ngày 01/02/2023.

- Điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Dũng giữ chức vụ Trưởng khoa Cấp cứu. Thời gian giữ chức vụ 05 năm, kể từ ngày 01/02/2023.

- Điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Lê Bá Lộc giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến. Thời gian giữ chức vụ 05 năm, kể từ ngày 01/12/2022.

 

3. Phân công phụ trách điều hành

- Ông Bùi Thế Hòa phụ trách điều hành Khoa Tim mạch can thiệp. Thời gian 06 tháng, kể từ ngày 01/02/2023.

- Ông Ngô Thế Hải phụ trách điều hành Khoa Tai Mũi họng. Thời gian 06 tháng, kể từ ngày 04/01/2023.

- Ông Trần Quyên Vũ phụ trách điều hành Phòng Công nghệ thông tin. Thời gian 06 tháng, kể từ ngày 04/01/2023.

 

return to top