Chức năng quản lý vật tư trang thiết bị

Nội dung

Chức năng nhiệm vụ của Phòng Vật Tư Trang Thiết Bị    

 - Chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện về công tác vật tư, thiết bị y tế, điện - khí y tế.
     - Tham mưu cho Giám đốc về công tác vật tư, thiết bị y tế, điện - khí y tế;
     - Đầu mối lập kế hoạch, tổ chức đấu thầu mua sắm, sửa chữa và thanh lý tài sản: trang thiết bị y tế, vật tư y tế…
     - Quản lý và khai thác sử dụng toàn bộ trang thiết bị y tế của Bệnh viện;
     - Lập kế hoạch và thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì định kỳ cho toàn bộ trang thiết bị y tế;
     - Thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên cho các trang bị y tế, kịp thời đáp ứng yêu cầu chuyên môn;
     - Quản lý nhập, cấp phát, thống kê theo dõi vật tư y tế, vật tư kỹ thuật cao của Bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt; 
     - Tham gia Hội đồng bảo hộ lao động, Hội đồng thanh lý tài sản và các Hội đồng khác khi được yêu cầu của bệnh viện;
     - Quản lý vận hành, sửa chữa các hệ thống: Khí y tế, hệ thống điện, điện lạnh…
     - Thực hiện công tác huấn luyện đào tạo: Lập kế hoạch, phối hợp với các Hãng sản xuất, các đơn vị kỹ thuật y tế để huấn luyện đào tạo về công tác an toàn, vận hành sử dụng, bảo quản trang bị, vật tư y tế;
     - Thực hiện công tác nghiên cứu, cải tiến trong việc quản lý sửa chữa trang thiết bị vật tư y tế: nhằm nâng cao hiệu quả khai thác trang bị, tiết kiệm ngân sách, chủ động trong công tác kỹ thuật;
     - Thực hiện công tác chỉ đạo tuyến theo đề án của Bộ (Đề án 1816) để giúp đỡ các Bệnh viện tuyến dưới khi có yêu cầu;
     - Tham gia tiếp nhận hàng viện trợ của Bệnh viện;
     - Tham gia các Dự án của Bệnh viện khi được yêu cầu.

Chia sẻ trên Zalo
return to top