✴️ Quy trình giám định pháp y tử thi có liên quan đến Covid-19 và việc tổ chức thực hiện (Phần 2)

Nội dung

HOÀN THÀNH, TRẢ KẾT QUẢ, LƯU TRỮ HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH

Hoàn thành và ký kết luận giám định

Dự thảo kết luận giám định trước khi trình lãnh đạo đơn vị duyệt.

GĐV duyệt và ký bản chính thức kết luận giám định

Lãnh đạo đơn vị ký bản kết luận giám định.

Đóng dấu bản kết luận giám định.

Trả kết luận giám định

Trả bản Kết luận giám định, kèm theo vật chứng (nếu có):

Trả trực tiếp cho cơ quan trưng cầu giám định: Có ký nhận kết quả giám định.

Nếu trả theo đường bưu chính phải vào sổ và giao nhận với Văn thư của đơn vị để trả cho cơ quan trưng cầu giám định.

Lưu trữ hồ sơ giám định

Hồ sơ giám định được lưu trữ tại cơ quan giám định theo quy định chung và quy định của cơ quan giám định.

 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đối với cơ quan trưng cầu

Thực hiện các quy định về trưng cầu giám định theo quy định của pháp luật.

Chủ trì và phối hợp cùng tổ chức, đơn vị có liên quan bố trí địa điểm giám định đáp ứng các tiêu chí quy định tại nội dung 1 phần II mục A quy trình này.

Chủ trì, phối hợp cùng cơ quan liên quan đảm bảo an ninh, an toàn tại địa điểm khám nghiệm tử thi.

Phối hợp với Y tế địa phương hoặc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố để lấy mẫu bệnh phẩm làm test nhanh và xét nghiệm xác định SARS-CoV-2 theo phương pháp RT- PCR.

Phối hợp với cơ sở y tế và thực hiện theo hướng dẫn xử lý thi hài người nhiễm hoặc nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại Quyết định 5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2020 nếu tử thi được khám nghiệm tại cơ sở y tế.

Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện theo hướng dẫn xử lý thi hài người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 tại Quyết định 2233/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 nếu tử thi được khám nghiệm ngoài cơ sở y tế.

Đối với tổ chức giám định pháp y

Tiếp nhận quyết định trưng cầu theo quy định.

Đề nghị Cơ quan trưng cầu phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố hoặc Y tế địa phương thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm làm test nhanh và xét nghiệm RT- PCR xác định SARS- CoV-2 đối với tử thi thuộc trường hợp quy định tại tiểu mục 1.2, 1.3, 1.4 mục 1, phần I Quy trình này.

Thực hiện các bước giám định theo quy định tại phần II, III, IV, V Quy trình này.

Đối với Y tế địa phương, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan

Phối hợp với Cơ quan trưng cầu cử người lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm RT- PCR xác định SARS-CoV-2 do cơ quan trưng cầu chuyển đến và thông báo kết quả xét ngiệm tới cơ quan trưng cầu, cơ sở y tế địa phương, tổ chức thực hiện giám định pháp y theo quy định.

Sở Tài nguyên Môi trường làm đầu mối phối hợp với các cơ quan liên quan khử khuẩn, xử lý môi trường theo quy định của Bộ Y tế

Đối với cơ sở y tế nơi tiến hành khám nghiệm tử thi

Các cơ sở y tế trên địa bàn được trưng dụng nhà đại thể để khám nghiệm tử thi hoặc các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với cơ quan trưng cầu bố trí địa điểm giám định đáp ứng các tiêu chí quy định tại mục 1, phần II Quy trình này.

Xử lý rác thải, môi trường, khu vực sau khám nhiệm tử thi: Cơ sở y tế nơi diễn ra khám nghiệm xử lý theo quy định của Bộ Y tế.

Hóa chất dùng tiệt khuẩn, khử khuẩn: tham khảo Phụ lục 11 ban hành kèm theo Quyết định 5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2020 của Bộ Y tế.

Đối với người thực hiện giám định và người tham gia Hội đồng khám nghiệm hoặc có liên quan

Tuân thủ quy định về phòng, chống dịch COVID-19;

GĐV, NGV:

Thực hiện khử khuẩn dụng cụ khám nghiệm theo hướng dẫn tại mục 5 phần IV.

Đánh giá nguy cơ phơi nhiễm của bản thân trong quá trình thực hiện giám định mang và tháo bỏ phương tiện PHCN, quá trình thao tác khám nghiệm theo hướng dẫn tại Phụ lục số 5, Bảng kiểm giám sát thực hành sử dụng phương tiện PHCN, ban hành kèm theo Quyết định 5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2020 và Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ Y tế: Trường hợp đánh giá có nguy cơ phơi nhiễm thì thực hiện theo quy định của của Bộ Y tế.

Những người tham gia: Điều tra viên, kỹ thuật hình sự, kiểm sát viên... tham dự chứng kiến cuộc khám nghiệm đều phải mang phương tiện PHCN đảm bảo phòng chống COVID-19.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top