✴️ Hiệu chỉnh liều thuốc đái tháo đường theo bệnh thận mạn (ADA/KDIGO 2022)

Nội dung

Ghi chú:

Insulin: Liều lượng sẽ theo nhu cầu điều trị của bệnh nhân

 

 

Tài liệu tham khảo:

1. https://drugbank.vn/thuoc/Glucophage-%C2%AE-XR-500-mg&VN-22170-19. 
2. https://drugbank.vn/thuoc/Diamicron-MR&VN-20549-17. 
3. https://drugbank.vn/thuoc/Amaryl&VD-28318-17. 
4. https://drugbank.vn/thuoc/Gliptis-5&VN-21805-19. 
5. https://drugbank.vn/thuoc/Repaglinid&VD-32867-19. 
6. https://drugbank.vn/thuoc/Glysta-Tablets-90&VN-20125-16. 
7. https://drugbank.vn/thuoc/Glucobay-50mg&VN-20231-17. 
8. https://drugbank.vn/thuoc/Trajenta&VN-17273-13. 
9. https://drugbank.vn/thuoc/Onglyza-%28co-so-dong-goi:-AstraZeneca-UK-Limited--dia-chi:-SilkRoad-Business-Park--Macclesfield-Cheshire-SK10-2NA--UK%29&VN-21365-18. 
10. https://drugbank.vn/thuoc/Januvia-100mg&VN-19257-15. 
11. https://drugbank.vn/thuoc/Meyerviliptin&VD-27416-17. 
12. https://drugbank.vn/thuoc/Forxiga&VN3-38-18. 
13. https://drugbank.vn/thuoc/Jardiance&VN2-605-17. 
14. https://drugbank.vn/thuoc/Humalog-Mix25-Kwikpen&QLSP-H03-1160-19. 
15. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2021/021204s025lbl.pdf
16. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2015/020482s027lbl.pdf.

17. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2017/021073s049lbl.pdf.
18. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2022/201280s025lbl.pdf
19. https://www.azpicentral.com/pi.html?product=onglyza&country=us&popup=no. 
20. https://www.merck.com/product/usa/pi_circulars/j/januvia/januvia_pi.pdf. 
21. https://hcp.merckgroup.com/en/cmc/diabetes/products/glucophage/indications-anddosing.html.

22. https://www.servier.ca/sites/default/files/webform/products/DMR%20Product%20Monograph12Sep2019.pdf?ts=1658389086. 
23. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2018/020496s029lbl.pdf. 
24. https://labeling.pfizer.com/ShowLabeling.aspx?id=579. 
25. https://pdf.hres.ca/dpd_pm/00038563.PDF. 
26. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2013/077571s000lbl.pdf.
27. https://www.merck.com/product/usa/pi_circulars/j/januvia/januvia_pi.pdf.
28. https://www.novo-pi.com/victoza.pdf. 
29. https://www.janssenlabels.com/package-insert/product-monograph/prescribinginformation/INVOKANA-pi.pdf. 
30. https://docs.boehringer-ingelheim.com/Prescribing-Information/PIs/jardiance.pdf. 
31. https://uspl.lilly.com/humalog/humalog.html. 
32. https://www.novartis.com/sg-en/sites/novartis_sg/files/Galvus-Jul2020.SIN-App051120.pdf.
33. https://www.azpicentral.com/pi.html?product=farxiga&country=us&popup=no.html. 
34. De Boer IH, et al. The ADA-KDIGO Consensus Report for Diabetes Management on CKD. ADA Scientific Sessions. 3-7/06/2022. Louisiana

 

Biên dịch: Dược lâm sàng - Thông tin thuốc

 

Xem file pdf

return to top