✴️ Điều trị kháng sinh (P2)

Nội dung

PHỤ LỤC - HƯỚNG DẪN TIÊM /TRUYỀN MỘT SỐ LOẠI KHÁNG SINH

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Handbook on injectable drugs; 

Injectable drugs guide                              

Dược thư quốc gia       

Micromedex                 

                   

CHÚ THÍCH

X: đường dùng không khuyến cáo sử dụng

Dùng trực tiếp NCPT: Nước cất pha tiêm

Glu: Glucose

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top