Khen thưởng các cá nhân đã tham gia tích cực phòng chống Covid

Nội dung

QUYẾT ĐỊNH

Tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong
tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG

Căn cứ Quyết định số 227/QĐ-SYT ngày 14 tháng 01 năm 2020 của Sở Y tế về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương trực thuộc Sở Y tế;

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-NTP ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Thi đua khen thưởng ngày 22/3/2021;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Bệnh viện Nguyễn Tri Phương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay tặng Giấy khen Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho 80 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu (danh sách đính kèm).

Điều 2. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Trưởng các khoa, phòng Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, các đơn vị có liên quan và các cá nhân nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

return to top