Lá thư của Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương gửi đồng nghiệp

Nội dung

Thầy Minh Niệm & Cộng đồng Thiền tâm lý trị liệu Miền Tỉnh Thức thực hiện

Dự án vì cộng đồng, hoàn toàn phi lợi nhuận

return to top