Tổng quan của IDSA về hướng dẫn điều trị COVID-19

Nội dung

Nguồn: IDSA Guidelines on the Treatment and Management of Patients with COVID-19. Đăng ngày 11/4/2020. Cập nhật 25/6/2021

Dịch: SVY. Nguyễn Ngô Ngọc Ngân – ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch. Hiệu đính: TS.DS. Võ Thị Hà – ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, BV. Nguyễn Tri Phương.

 

Ghi chú

NA: Không thích hợp/Không xem xét.

ECMO: Trao đổi oxy qua màng cơ thể.

R: chú ý.

AE: các biến cố bất lợi

*Chloroquine được coi là loại tương đương với hydroxychloroquine.

**Dexamethasone 6 mg tiêm tĩnh mạch IV hoặc đường uống PO 10 ngày hoặc đến khi xuất viện hoặc liều glucocorticoid tương đương có thể được thay thế nếu dexamethasone không tác dụng. Tổng liều glucocorticoid thay thế trong ngày tương đương liều Dexamethasone 6 mg/ngày là Methylprednisolone 32 mg và prednisone 40 mg.

***Bệnh nhân có nguy cơ tăng, xem EUA tại https://www.fda.gov/media/143603/download.

****Đối với những bệnh nhân nhập viện có chống chỉ định với corticosteroids.

 

Phân loại mức độ mạnh của khuyến cáo

Khuyến cáo (recommend – khuyến cáo mạnh): Ban hướng dẫn tin rằng những tác dụng mong muốn của một can thiệp lớn hơn tác dụng không mong muốn. Hầu hết hoặc tất cả các cá nhân sẽ đáp ứng tốt nhất theo quy trình được khuyến cáo.

Khuyến nghị (suggest – khuyến cáo yếu hoặc có điều kiện): Ban hướng dẫn sau khi thảo luận, kết luận rằng tác dụng mong muốn có thể lớn hơn tác dụng không mong muốn, nhưng tồn tại sự không chắc chắn đáng kể. Không phải tất cả các cá nhân sẽ đáp ứng tốt nhất theo quy trình được khuyến nghị và người chăm sóc cần phải cân nhắc kĩ lưỡng hơn bình thường về hoàn cảnh, sự ưu tiên và đánh giá từng bệnh nhân.

 

Phân loại mức độ chắc chắn của bằng chứng

⨁⨁⨁⨁: cao         ⨁⨁⨁: trung bình              ⨁⨁◯◯: thấp                 ◯◯◯: rất thấp

 

return to top