✴️ Những loại giấy tờ GIẢ mà bệnh viện đã phát hiện (sẽ được cập nhật liên tục)

Nội dung

Những vấn đề mà bệnh viện đã ghi nhận được như sau:

1. Dùng mẫu không có trong hệ thống văn bản của BV

2. Sử dụng họ tên giả/ chức vụ giả/ chức danh giả

3. Sử dụng dấu giả

4. Sử dụng chữ ký giả

Cũng với thủ đoạn này, các đối tượng chuyển sang giả mạo giấy khám sức khỏe của BV Nhân Dân Gia Định

 

Giấy khám sức khỏe lái xe của BV Nguyễn Tri Phương cũng bị làm giả ở nhiều nội dung:

Giả chữ ký và bịa đặt chuyên khoa

 

Bịa đặt mẫu không có trong hệ thống giấy tờ của BV

 

Sai chức danh BS, giả mạo chữ ký

 

Cập nhật ngày 06/7/2022 về giấy tờ nghỉ hưởng BHXH giả

 

Giấy chứng sinh giả phát hiện ngày 11/7/2022

1. Kiểm tra hồ sơ lưu không có

2. Giả mạo tên và chức danh lãnh đạo bệnh viện

3. Giả mạo chữ ký BS và nữ hộ sinh

Giấy kết quả vi sinh giả phát hiện ngày 02/8/2022

1. Chữ ký giả,

2. Mẫu không phải của BV,

3. Lỗi về chuyên môn.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top