TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Nội dung

Qua công tác kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện 06 tháng đầu năm cho kết quả kiểm tra như sau:

Kết quả tự kiểm tra, đánh giá:

Tóm tắt:

  • Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá: 83/83 tiêu chí
  • Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 100%
  • Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 332 (có hệ số: 358)
  • Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 3.98

Biểu đồ các khía cạnh chất lượng bệnh viện:

 

Ưu điểm chất lượng bệnh viện:

1. Đã tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý
2. Triển khai hồ sơ bệnh án điện tử đã và đang giúp cho công tác quản lý hành chính cũng như chuyên môn

Nhược điểm và vấn đề tồn tại

Vẫn chưa khắc phục tốt về vấn đề cơ sở vật chất

Xác định các vấn đề ưu tiên cải tiến chất lượng

Tiếp tục theo đuổi văn hóa không buộc tội để đẩy mạnh báo cáo sự cố y khoa

Giải pháp, lộ trình, thời gian cải tiến chất lượng

1. Đề cao việc báo cáo các sự cố suýt xảy ra
2. Tiếp tục nhấn mạnh tính quan trọng của việc báo cáo và rút kinh nghiệm các sự cố y khoa

Kết luận, cam kết của bệnh viện cải tiến chất lượng

Cam kết về cải tiến chất lượng liên tục.
Cam kết về văn hóa không buộc tội

return to top