✴️ Hướng dẫn của ESGO về phẫu thuật ung thư buồng trứng

Nội dung

5 bước để hình thành các hướng dẫn

Mục tiêu của những hướng dẫn này là hoàn thiện và thống nhất việc điều trị cho các bệnh nhân ung thư buồng trứng. Các hướng dẫn này bao gồm chẩn đoán và chuẩn bị trước mổ, quyết định điều trị đa mô thức và điều trị phẫu thuật cho bệnh nhân ung thư biểu mô buồng trứng trên 18 tuổi và cung cấp thông tin cho việc thảo luận giữa bệnh nhân và người chăm sóc.

Nó không bao gồm việc điều trị bướu giáp biên và không phân tích về khía cạnh kinh tế của các chiến lược điều trị. Bất kỳ bác sĩ nào áp dụng hoặc tham khảo các hướng dẫn này sẽ phải có sự phán đoán y tế độc lập, tùy thuộc vào tình huống lâm sàng cụ thể để quyết định bất kỳ sự chăm sóc hoặc điều trị nào cho bệnh nhân.

Để đảm bảo rằng các báo cáo được đưa ra trong tài liệu này là dựa trên bằng chứng, y văn hiện tại đã được xem xét và đánh giá một cách nghiêm túc. Một tổng quan y văn toàn diện về các nghiên cứu được công bố từ tháng 1 năm 2005 đến tháng 5 năm 2016 đã được thực hiện.

Các hướng dẫn được giữ lại nếu chúng được ủng hộ bởi đầy đủ bằng chứng khoa học có chất lượng  và / hoặc khi có sự đồng thuận lớn giữa các chuyên gia. Theo mặc định, một hướng dẫn là cách tiếp cận lâm sàng tiêu chuẩn. Nếu một cách tiếp cận được đánh giá là có thể chấp nhận được nhưng không được công nhận một cách thống nhất như là một phương pháp tiếp cận lâm sàng tiêu chuẩn, thì chỉ định được đưa ra rằng nó vẫn phải được thảo luận và / hoặc đánh giá.

Hướng dẫn này có năm mức “Độ mạnh của hướng dẫn”  (SIGN grading system1):

 

CHẨN ĐOÁN VÀ CHUẨN BỊ TRƯỚC MỔ

 

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU TRỊ DỰA TRÊN HỘI CHẨN ĐA CHUYÊN KHOA CHUYÊN NGÀNH UNG THƯ PHỤ KHOA

 

ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT CHO UNG THƯ BUỒNG TRỨNG GIAI ĐOẠN I – II

 

ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT CHO UNG THƯ BUỒNG TRỨNG GIAI ĐOẠN III – IV

 

THÔNG TIN TỐI THIỂU CẦN ĐƯỢC GHI NHẬN

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top