Thông báo mời thầu "vv bán hồ sơ mời thầu cho gói thầu - Gói thầu :" Mua sắm vật tư y tế kỹ thuật cao chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình và Ngoại Thần Kinh năm 2022""

Nội dung

Download

Thông báo mời thầu "vv bán hồ sơ mời thầu cho gói thầu - Gói thầu :" Mua sắm vật tư y tế kỹ thuật cao chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình và Ngoại Thần Kinh năm 2022"" tải file tại đây

return to top