Thông báo "Về kết quả lựa chọn nhà thầu - Gói thầu Bơm mực, sửa chữa, bảo trì máy in thuộc dự toán :"Bơm mực, sửa chữa, bảo trì máy in năm 2022""

Nội dung

DOWNLOAD

Thông báo "Về kết quả lựa chọn nhà thầu - Gói thầu Bơm mực, sửa chữa, bảo trì máy in thuộc dự toán :"Bơm mực, sửa chữa, bảo trì máy in năm 2022"" tải file tại đây

return to top