✴️ BV Nguyễn Tri Phương tham gia ký kết hợp tác đào tạo BS 18 tháng với TTYT quận huyện

Nội dung

Tại đầu cầu Quận 6

Tại đầu cầu Huyện Cần Giờ

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top