Bổ nhiệm lại và phân công mới tháng 10 năm 2021

Nội dung

BV Nguyễn Tri Phương xin thông báo về nhân sự cấp quản lý:

1. Bổ nhiệm lại ông Trịnh Đức Tài ở vị trí phó trưởng khoa Y học cổ truyền 

2. Phân công bà Lê Ngọc Chiêu Ngân là phụ trách điều hành khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn

 

Kính báo./.

return to top