Quyết định bổ nhiệm lại viên chức quản lý tháng 5 năm 2024

Nội dung

Trong tháng 5 năm 2024, Ban Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã trao quyết định bổ nhiệm lại đối với 03 viên chức quản lý thuộc Bệnh viện. Cụ thể như sau:

1. Bổ nhiệm lại Bà Trần Thị Hồng Huệ giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Điều dưỡng. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 01/5/2024;

2. Bổ nhiệm lại Bà Đặng Thị Ngọc Giàu giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Điều dưỡng. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 01/5/2024;

3. Bổ nhiệm lại Bà Lê Thị Thân Ái giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Điều dưỡng. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 01/5/2024.

return to top