BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN QUA CÁC THỜI KỲ (1975-2019)

Nội dung

Năm 1975

1. Ông Lâm Chí Cường - Giám đốc

Năm 1978

1. Ông Phạm Kiến Nam - Giám đốc

Năm 1979 -1992

1. Ông Tăng Văn Thi - Giám đốc

2. Bà Huỳnh Thị Hoa - Phó giám đốc

3. Bà Trần Thị Vân Hồng - Phó giám đốc

4. Bà Huỳnh Thị Hồng Anh - Phó giám đốc

Năm 1992 -1999

1. Ông Nguyễn Minh Mẫn - Giám đốc

2. Bà Trần Thị Vân Hồng - Phó giám đốc

3. Bà Huỳnh Thị Hồng Anh - Phó giám đốc

4. Ông Huỳnh Văn Hát - Phó giám đốc

5. Ông Phan Quý Nam - Phó giám đốc

1/12/1999-10/11/2007

1. Ông Phan Quý Nam - Quyền Giám đốc - Giám đốc

2. Ông Huỳnh Văn Hát - Phó giám đốc

3. Bà Huỳnh Thị Hồng Anh - Phó giám đốc

4. Ông Nguyễn Thi Hùng - Phó giám đốc

5. Bà Hoàng Thị Mai - Phó giám đốc

6. Ông Nguyễn Thành Hy - Phó giám đốc

12/2007 -2014

1. Ông Nguyễn Thi Hùng - Giám đốc

2. Bà Hoàng Thị Mai - Phó giám đốc

3. Ông Nguyễn Thành Hy - Phó giám đốc

4. Ông Võ Đức Chiến- Phó giám đốc

5. Ông Phan Văn Nghiệm - Phó giám đốc

6. Ông Phạm Văn Bùi - Phó giám đốc

03/09/2014 - 2019

1. Ông Võ Đức Chiến - Giám đốc

2. Ông Đặng Quốc Quân- Phó giám đốc

3. Ông Phan Văn Nghiệm- Phó giám đốc

4. Ông Nguyễn Đình Xướng- Phó giám đốc

return to top