✴️ Hướng dẫn cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh (P3)

Nội dung

HƯỚNG DẪN CÁCH LY Y TẾ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP NHẬP CẢNH ĐẶC BIỆT

Đối với đoàn đi công tác nước ngoài về Việt Nam

Thành viên đoàn công tác từ cấp Thứ trưởng và tương đương trở lên:

Xét nghiệm SARS-CoV-2 (bằng RT-PCR) 01 lần trước khi đi công tác 01 ngày và 03 lần sau khi về nước (lần 01 ngay sau khi nhập cảnh, lần 02 vào ngày thứ 06 và lần 03 vào ngày thứ 14 kể từ khi nhập cảnh); Nếu kết quả xét nghiệm dương tính hoặc thuộc trường hợp nghi mắc COVID-19 thì thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Không phải cách ly y tế;

Thực hiện tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày kể từ khi nhập cảnh và thực hiện Thông điệp 5K.

Các thành viên khác của Đoàn:

Các thành viên đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19.

Xét nghiệm SARS-CoV-2 (bằng RT-PCR) 01 lần trước khi đi công tác 01 ngày và 03 lần sau khi về nước (lần 01 ngay sau khi nhập cảnh, lần 02 vào ngày thứ 06, lần 03 vào ngày thứ 14 kể từ khi nhập cảnh); Nếu kết quả xét nghiệm dương tính hoặc thuộc trường hợp nghi mắc COVID-19 thì thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Không phải cách ly y tế và tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 14 ngày kể từ khi nhập cảnh.

Cài đặt và luôn sử dụng các ứng dụng VHD, Bluezone và thực hiện khai báo y tế khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe.

Các thành viên chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19:

Xét nghiệm SARS-CoV-2 (bằng RT-PCR) 01 lần trước khi đi công tác 01 ngày và 03 lần sau khi về nước (lần 1 ngay sau khi nhập cảnh, lần 2 vào ngày thứ 6 và lần 3 vào ngày thứ 14 kể từ khi nhập cảnh); Nếu kết quả xét nghiệm dương tính hoặc thuộc trường hợp nghi mắc COVID-19 thì thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Cách ly y tế tại nhà hoặc tại cơ sở cách ly y tế tập trung do cơ quan tổ chức đoàn đi bố trí trong thời gian 07 ngày kể từ khi về nước; tự theo dõi sức khỏe trong 07 ngày tiếp theo và thực hiện Thông điệp 5K.

Cài đặt và luôn sử dụng các ứng dụng VHD, Bluezone và thực hiện khai báo y tế khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe.

Đối với khách ngoại giao, công vụ:

Đối với các đoàn khách ngoại giao vào thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hoặc các Bộ ngành, cơ quan Trung ương:

Thực hiện theo Đề án đón đoàn do Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ hoặc các Bộ ngành, cơ quan trung ương trình và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với khách ngoại giao cao cấp nước ngoài:

Thực hiện cách ly y tế tại nơi cư trú hoặc trụ sở cơ quan đại diện theo thông báo của Bộ Ngoại giao sau khi đã thống nhất với UBND cấp tỉnh với điều kiện nơi cư trú hoặc trụ sở cơ quan đại diện đáp ứng đủ các điều kiện cách ly y tế tại nhà theo Phụ lục 2.

Đối với cán bộ ngoại giao, công vụ khác:

Thực hiện theo các quy định tại Phần I đến VI Chương II Hướng dẫn này. Địa điểm cách ly y tế tập trung, cách ly y tế tại nhà theo thông báo của Bộ Ngoại giao sau khi đã thống nhất với UBND cấp tỉnh về địa điểm cách ly y tế. Đối với những cán bộ ngoại giao, công vụ được hưởng các quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam, khuyến khích sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19.

 

CHƯƠNG III: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đề nghị các Bộ, ngành có liên quan:

Bộ Ngoại giao:

Thông báo cho Bộ Y tế, UBND cấp tỉnh và các Bộ liên quan về danh sách người nhập cảnh theo kế hoạch được duyệt để triển khai Hướng dẫn.

Chỉ đạo cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam thông báo cho người nhập cảnh thực hiện theo Hướng dẫn và cập nhật danh sách người nhập cảnh lên trang web https://tokhaiyte.vn (trừ đối tượng do UBND cấp tỉnh phê duyệt); thông báo khuyến khích công dân Việt Nam tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại nước sở tại trước khi nhập cảnh.

Thống nhất với Bộ Quốc phòng, UBND cấp tỉnh về địa điểm cách ly y tế tập trung cả dân sự và quân đội quản lý và chỉ đạo cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam cập nhật lên trang web https://tokhaiyte.vn.

Thông báo cho cơ quan mời đón khách ngoại giao, công vụ các địa điểm cách ly y tế đã thống nhất với UBND cấp tỉnh để hướng dẫn khách ngoại giao, công vụ lựa chọn địa điểm cách ly.

Thông báo cho UBND cấp tỉnh về các khách ngoại giao cao cấp được cách ly tại nơi lưu trú để UBND cấp tỉnh bố trí cán bộ theo dõi, giám sát và cập nhật lên trang web https://tokhaiyte.vn hoặc VHD.

Yêu cầu cơ quan đại diện của khách ngoại giao, công vụ phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Sở ngành có liên quan tại các tỉnh, thành phố hoặc chính quyền địa phương để quản lý người nhập cảnh.

Chỉ đạo thực hiện các nội dung trong Hướng dẫn.

Bộ Giao thông Vận tải:

Chỉ đạo Sở Giao thông vận tải bố trí các điểm hoặc trạm dừng nghỉ trên đường vận chuyển người cách ly đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch và cập nhật lên ứng dụng VHD hoặc trang web https://tokhaiyte.vn.

Chỉ đạo thực hiện các nội dung trong Hướng dẫn.

Bộ Thông tin và Truyền thông:

Cung cấp các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý cách ly y tế đối với người nhập cảnh các quy định tại Hướng dẫn; xây dựng tài liệu hướng dẫn và tổ chức tập huấn cho tất cả các đối tượng tham gia triển khai Hướng dẫn.

Chỉ đạo thực hiện các nội dung trong Hướng dẫn.

Thông báo cho UBND cấp tỉnh và Bộ Quốc phòng về hãng vận chuyển có sử dụng công nghệ thông tin tham gia triển khai Hướng dẫn và cập nhật lên trang web https://tokhaiyte.vn.

Bộ Quốc phòng:

Thiết lập, bố trí cơ sở cách ly y tế tập trung do quân đội quản lý tham gia triển khai Hướng dẫn;

Chủ trì và phối hợp với Sở Y tế địa phương lấy mẫu xét nghiệm cho người cách ly tại cơ sở cách ly y tế tập trung do quân đội quản lý theo quy định tại Phụ lục 1 Hướng dẫn này và chỉ đạo thực hiện các nội dung trong Hướng dẫn.

Bộ Công an:

Chỉ đạo công an các cấp đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở cách ly y tế tập trung do dân sự quản lý, cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú đối với người nhập cảnh;

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

Chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã triển khai Hướng dẫn;

Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông cập nhật danh sách các khách sạn, khu nghỉ dưỡng được sử dụng là cơ sở cách ly y tế tập trung cho người nhập cảnh lên trang web https://tokhaiyte.vn; cập nhật danh sách người nhập cảnh lên trang web https://tokhaiyte.vn đối với những đối tượng do UBND cấp tỉnh phê duyệt.

Chỉ đạo đơn vị y tế địa phương lấy mẫu xét nghiệm cho người cách ly tại cơ sở cách ly y tế tập trung dân sự và phối hợp lấy mẫu tại các cơ sở cách ly y tế tập trung do quân đội quản lý (nếu có yêu cầu) theo quy định tại Phụ lục 1 Hướng dẫn này.

Căn cứ vào đăng ký địa điểm cách ly y tế tại nhà/ tự theo dõi sức khỏe của người cách ly, thông báo cho UBND các tỉnh, thành phố liên quan để phối hợp triển khai Hướng dẫn;

Phối hợp chặt chẽ với các Bộ liên quan để triển khai Hướng dẫn.

Chỉ đạo thực hiện các nội dung trong Hướng dẫn. 

 

PHỤ LỤC 1

HƯỚNG DẪN XÉT NGHIỆM TẠI CƠ SỞ CÁCH LY Y TẾ TẬP TRUNG ĐỐI VỚI NGƯỜI NHẬP CẢNH

(Kèm theo Quyết định số 3092/QĐ-BYT ngày 25 tháng 06 năm 2021 của Bộ Y tế)

Bước 1: Lấy mẫu xét nghiệm ngay khi tới cơ sở cách ly y tế:

Xét nghiệm tìm vật chất di truyền (có thể sử dụng mẫu gộp) hoặc xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 và đồng thời thực hiện xét nghiệm kháng thể (ELISA, máy miễn dịch…) để tìm kháng thể vi rút SARS-CoV-2.

Phiên giải kết quả:

Nếu xét nghiệm tìm vật chất di truyền/ xét nghiệm kháng nguyên cho kết quả âm tính với vi rút SARS-CoV-2 và xét nghiệm kháng thể với vi rút SARS-CoV-2 dương tính thì thực hiện cách ly 7 ngày nếu có kết quả xét nghiệm Realtime RT-PCR (mẫu đơn) vào ngày thứ 6 âm tính với SARS-CoV-2;

Nếu xét nghiệm tìm vật chất di truyền/ xét nghiệm kháng nguyên cho kết quả âm tính với vi rút SARS-CoV-2 và xét nghiệm kháng thể với vi rút SARS-CoV-2 âm tính thì thực hiện cách ly theo quy định hiện hành;

Nếu kết quả xét nghiệm tìm vật chất di truyền/ xét nghiệm kháng nguyên dương tính thì khẳng định lại bằng xét nghiệm Realtime RT-PCR (nếu chưa thực hiện trong lần xét nghiệm đầu); âm tính thì xử lý như là trường hợp không phát hiện SARS- CoV-2, nếu kết quả Realtime RT-PCR dương tính thì xử lý cách ly theo quy định đối với trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Bước 2: Lấy mẫu xét nghiệm Realtime RT-PCR (mẫu đơn) vào ngày thứ 6:

Phiên giải kết quả: Nếu kết quả dương tính thì xử lý theo quy định, nếu kết quả âm tính thì chuyển cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú từ ngày thứ 8 đến ngày thứ 14 (trong thời gian này, tùy theo điều kiện, nhu cầu có thể tiến hành xét nghiệm kháng nguyên nhanh hoặc xét nghiệm Realtime RT-PCR mẫu gộp. Nếu kết quả dương tính thì xét nghiệm lại bằng Realtime RT-PCR mẫu đơn, nếu kết quả Realtime RT-PCR mẫu đơn dương tính thì xử lý theo quy định. Nếu kết quả âm tính thì tiếp tục cách ly).

Bước 3: Lấy mẫu xét nghiệm Realtime RT-PCR (mẫu đơn) vào ngày thứ 13:

Phiên giải kết quả: Nếu kết quả âm tính thì tiếp tục cách ly đến hết 14 ngày, nếu kết quả dương tính thì xử lý theo quy định. 

 

PHỤ LỤC 2

ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI ĐỊA ĐIỂM CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ

(Kèm theo Quyết định số 3092/QĐ-BYT ngày 25 tháng 06 năm 2021 của Bộ Y tế)

Nhà ở phải có phòng cách ly riêng, khép kín, tách biệt với khu sinh hoạt của gia đình. Nếu nhà riêng có nhiều tầng thì sử dụng một tầng riêng để thực hiện cách ly y tế. Nếu là ký túc xá, nhà ở tập thể... thì bố trí phòng cách ly ở cuối dãy, xa khu sinh hoạt chung, ít người qua lại; hạn chế các đồ đạc vật dụng trong phòng.

Đảm bảo thông thoáng khí, tốt nhất nên thường xuyên mở cửa sổ (nếu có), hạn chế dùng điều hòa nếu có lắp đặt hệ thống điều hòa trung tâm.

Trước cửa nhà có biển cảnh báo nền đỏ, chữ vàng: “ĐỊA ĐIỂM CÁCH LY Y TẾ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19”.

Có nhà vệ sinh riêng, có xà phòng rửa tay, nước sạch hoặc có dung dịch sát khuẩn tay nhanh;

Phòng cách ly có thùng đựng rác màu vàng có nắp đậy, có đạp chân và có lót túi đựng chất thải lây nhiễm, có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS- CoV-2” và được thu gom rác thải hàng ngày.

Đối với trẻ em, người già yếu, người khuyết tật... không tự chăm sóc được thì người chăm sóc phải trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân phòng, chống lây nhiễm (khẩu trang y tế, găng tay y tế, giày, kính bảo hộ, quần, áo) để sử dụng trong quá trình chăm sóc.

Thực hiện vệ sinh khử khuẩn bề mặt tối thiểu 2 lần/ngày tại các vị trí: sàn nhà, sàn khu vệ sinh và bề mặt thường xuyên tiếp xúc như bàn, ghế, thành giường, tủ quần áo, tủ lạnh, tay nắm cửa, bồn cầu, lavabo, vòi nước,...

Trong phòng cách ly có dụng cụ vệ sinh cá nhân; xô, chậu đựng quần áo và để người cách ly tự giặt sạch.Quần áo phải được giặt riêng với những người khác. Trước khi giặt, phải ngâm đồ vải với xà phòng giặt tối thiểu 20 phút. Nếu sử dụng máy giặt thì máy phải có chế độ giặt ở nhiệt độ 60°C-70°C. Phơi quần áo tại nơi riêng, có nhiều ánh nắng.

Phòng cách ly có thùng đựng chất thải có màu vàng, có nắp đậy, mở bằng đạp chân và có lót túi đựng chất thải lây nhiễm; bên ngoài túi, thùng có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2” và được thu gom để xử lý hàng ngày.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top