Ví dụ về tính toán liều thuốc truyền với tốc độ cố định

Nội dung

Một bệnh nhân nặng 9.09kg cần dùng một liều tấn công 5 µg/kg fentanyl trước khi được truyền fentanyl liều từ 3 µg/kg/h tới 1 ml/h trong vòng 12h. Nồng độ fentanyl ban đầu dạng ống là 50 µg/ml. Cần bao nhiêu ml fetanyl để có liều tấn công như trên, cần bao nhiêu ml fentanyl để thêm vào saline trong một bơm tiêm 12 cm3 để truyền với tốc độ 1 ml/h?

 

Bước 1: Tính liều tấn công của fentanyl

9.09 kg x 5 µg/kg = 45 µg

45 µg/ 50 µg/ml = 0.9 ml

Vậy cần 0.9 ml fentanyl để có liều tấn công

Bước 2: Tính toán xem cần bao nhiêu µg/h để bằng 1 ml/h

3 µg/kg/h = 1 ml/h

3 µg x 9.09 kg/h = 1 ml/h

27.72 µg/h = 1 ml/h

Bước 3: Tính xem cần bao nhiêu µg fetanyl để truyền liên tục trong 12h

27.72 µg/h x 12h = 327.24 µg

Bước 4: Chia cho nồng độ ban đầu của fetanyl trong ống tiêm để tính lượng fetanyl cần để đưa vào bơm tiêm 12 cm3

327.24 µg/50 µg/ml = 6.5 ml fetanyl

Bước 5: Tính lượng saline cần hòa tan vào bơm tiêm để hòa tan với fetanyl để đạt 3 µg/kg/h tương đương 1 ml/h

12 ml (bơm tiêm 12 cm3) – 6.5 ml fetanyl = 5.5 ml NaCl

Hòa 5.5 ml NaCl với 6.5 ml fetanyl truyền với tốc độ 1 ml/h tương đương 3 µg/kg/h.

 

 

Tính liều truyền cố định

Liều truyền cố định có thể được dễ dàng tính toán dựa theo công thức sau:

B Trọng lượng cơ thể (kg)

C Thể tích hòa tan (ml)

D Tốc độ dung dịch mong muốn (ml/h)

E Nồng độ thuốc mg/ml

A x B x C x 60/ D x E x 1000 =  thể tích (ml) của thuốc cần thiết để phối hợp với các chất hòa tan.

return to top