Khám chữa bệnh trái tuyến hưởng bao nhiêu phần trăm khi có thẻ BHYT?

Nội dung

1. Cơ sở pháp lý:

 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 

 

2. Nội dung phân tích

Mục 3, khoản 15 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 quy định:

3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

 

Một trong những trường hợp sau đây được xem là khám bệnh, chữa bệnh trái tuyến:

- Khám bệnh, chữa bệnh không đúng nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu khi không phải là tình trạng cấp cứu.

- Khám, chữa bệnh trong trường hợp không có giấy chuyển tuyến của nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu

 

Trường hợp có thẻ bảo hiểm y tế đi khám, chữa bệnh trái tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo tỷ lệ như sau:

- Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú

- Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú (100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước)

- Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh (100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016). 

return to top