Nhiệm vụ thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật của bệnh viện

Nội dung

Nhiệm vụ thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật của bệnh viện được quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư 43/2015/TT-BYT quy định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của Bệnh viện do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, theo đó: 

 

Nhiệm vụ thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật của bệnh viện bao gồm:

a) Thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

b) Xây dựng kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe cho người bệnh và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

c) Xây dựng nội dung, tài liệu để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các dịch vụ và hoạt động của bệnh viện đến người bệnh và cộng đồng thông qua tổ chức các hoạt động, chương trình, sự kiện, hội nghị, hội thảo:

d) Cập nhật và tổ chức phổ biến các chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác khám bệnh, chữa bệnh, hoạt động của bệnh viện cho nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh;

đ) Tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử, hòm thư góp ý của bệnh viện;

e) Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp cho nhân viên y tế và người bệnh.

 

Về thực tiễn tại BV Nguyễn Tri Phương, nhận thấy để tăng cường hiệu quả giáo dục pháp luật cần chú ý thêm: 

  • Chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật về các chính sách, pháp luật được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội để tạo sự đồng thuận, nhất quán trong thực thi chính sách, pháp luật; 
  • Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tập trung phổ biến, giáo dục pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương và các ứng dụng trên thiết bị di động; Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, tập huấn pháp luật trực tuyến.
return to top