Thông báo chiêu sinh lớp học Lọc máu và Kế hoạch mở lớp

Nội dung

DOWNLOAD

-Thông báo chiêu sinh : "vv Tổ chức lớp đào tạo liên tục chuyên đề Thận học - Lọc máu" . Tải file tại đây

-Kế hoạch: "Mở lớp Thận học - Lọc máu"  Tải file tại đây

 

 

return to top