✴️ MTB (Mycobacterium tuberculosis) kháng thuốc Betaquiline mic trên môi trường thạch

Nội dung

MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN LÝ

Mục đích      

Xác định nồng độ ức chế ức chế tối thiểu (MIC) của Bedaquiline trên môi trường thạch

Nguyên lý

Huyền dịch vi khuẩn được cấy vào môi trường không thuốc và môi trường chứa thuốc kháng sinh theo các nồng độ khác nhau. Xác định môi trường có nồng độ thuốc kháng sinh thấp nhất mà vi khuẩn không mọc, đây chính là nồng độ ức chế tối thiếu (MIC) của thuốc với vi khuẩn.

 

CHUẨN BỊ

Người thực hiện:

Người thực hiện: Người thực hiện đã được đào tạo và có chứng chỉ hoặc chứng nhận về chuyên ngành Vi sinh.

Người nhận định và phê duyệt kết quả: Người thực hiện có trình độ đại học hoặc sau đại học về chuyên ngành Vi sinh.

Phương tiện, hóa chất (Ví dụ hoặc tương đương)

Trang thiết bị

Tủ an toàn sinh học cấp 2A

Tủ chuẩn bị môi trường (clean bench).

Tủ ấm

Máy   nhiệt.

Tủ lạnh.

Tủ âm sâu.

Máy Vortex

Máy đo độ đục.

Nồi hấp tiệt trùng.

Cân điện tử.

pipet tự động 200ul, 1000ul.

Pipet aid (Thiết bị hỗ trợ hút pipet)

Dụng cụ, hóa chất và vật tư tiêu hao (bao gồm nội kiểm, ngoại kiểm)

 

Ghi chú: Chi phí ngoại kiểm cho quy trình kỹ thuật được tính cụ thể theo Chương trình ngoại kiểm (EQAS) là 1/10 tổng chi phí dụng cụ, hóa chất, vật tư tiêu hao (với số lần ngoại kiểm 1 lần /năm từ PXN chuẩn quốc tế 35,000đ/XN)

Bệnh phẩm

Chủng M.tuberculosis thuần tuổi chủng từ 21 ngày đến 28 ngày. 

Phiếu xét nghiệm

Điền đầy đủ thông tin theo mẫu yêu cầu

 

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Chuẩn bị thuốc Bedaquiline (BDQ

Chuẩn bị môi trường đặc 7H11

Chuẩn bị huyền dịch vi khuẩn.

Cấy huyền dịch vi khuẩn vào môi trường đặc 7H11 và ủ ấm

 

DIỄN GIẢI VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ

Đọc kết quả kháng sinh đồ ở ngày thứ 21.

Bước 1Kiểm tra kết quả KSĐ của chủng đối chứng H37Rv. Đầu tiên, kiểm tra số lượng khuẩn lạc trên các đĩa môi trường không chứa thuốc kháng sinh, Đạt tiêu chuẩn là 50 khuẩn lạc / đĩa 10-5, 500 khuẩn lạc / đĩa 10-4, 5000 khuẩn lạc / đĩa 10-3. Sau đó, kiểm tra các đĩa môi trường chứa thuốc kháng sinh. Ghi nhận kết quả MIC   đĩa môi trường có nồng độ thuốc thấp nhất mà không có khuẩn lạc mọc. Giá trị MIC c a ch ng H37Rv chấp nhận được trong khoảng 0.015 – 0.12 ug/ml. Nếu giá trị MIC của H37Rv nằm ngoài khoảng trên thì cần thực hiện lại KSĐ.

Bước 2: Kiểm tra kết quả KSĐ của chủng MTB. 

Ghi kết quả vào bảng sau: 

(Ghi số lượng khuẩn lạc đếm được vào cột GC1, GC2, GC3. Đánh dấu X vào cột nồng độ thuốc mà vi khuẩn mọc).

 

SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ

Sai sót

Chuẩn bị môi trường không đạt chất lượng

Pha thuốc không đúng nồng độ

Pha huyền dịch vi khuẩn loãng hoặc đặc

Chất lượng kháng sinh: pha không chuẩn, bảo quản sai…

Nhiễm chéo trong quá trình thao tác kỹ thuật.

Thực hành không an toàn.

Xử lý

Giá trị MIC của chủng H37Rv chấp nhận được trong khoảng 0.015 – 0.12 ug/ml. Nếu giá trị MIC c ủa H37Rv nằm ngoài khoảng trên thì cần thực hiện lại KSĐ.

Chú ý: Số lượng khuẩn lạc trong các đĩa môi trường không chứa thuốc kháng sinh đạt tiêu chuẩn là 50 khuẩn lạc / đĩa 10-5, 500 khuẩn lạc / đĩa 10-4, 5000 khuẩn lạc / đĩa  10-3.

Số lượng khuẩn lạc chấp nhận được ở các đĩa môi trường như sau: 10-100 khuẩn lạc/ đĩa 10-5, 100-1000 khuẩn lạc/ đĩa 10-4, 100010000 khuẩn lạc/ đĩa 10-3.

Nếu số lượng khuẩn lạc nằm ngoài khoảng trên, kết quả kháng sinh đồ không đủ tin tưởng, cần thực hiện lại.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top