Chiều dài tuyệt đối và tương đối của chi là gì?

Nội dung

Chiều dài tuyệt đối: Chiều dài đo không qua một khớp.

Chiều dài tương đối: Chiều dài đo qua một khớp

Một số chiều dài của các xương trong cơ thể:

return to top