Một số vấn đề cần chú ý liên quan Thông tư 14/2023/TT-BYT của Bộ Y tế

Nội dung

Thông tư 14/2023/TT-BYT về xây dựng giá gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại câc cơ sở y tế công lập?

Ngày 30/6/2023, Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 14/2023/TT-BYT quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập

Căn cứ theo quy định tại Điều 1 Thông tư 14/2023/TT-BYT thì đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh của Thông tư này như sau:

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế, bao gồm:

a) Mua sắm trang thiết bị y tế;

b) Mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế;

c) Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế.

2. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, cơ sở y tế công lập thực hiện mua sắm đối với gói thầu quy định tại khoản 1 Điều này và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo đó, Thông tư 14/2023/TT-BYT quy định về trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế, bao gồm:

- Mua sắm trang thiết bị y tế;

- Mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế;

- Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế.

Áp dụng cho các cơ quan, đơn vị, cơ sở y tế công lập thực hiện mua sắm đối với gói thầu trên và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đồng thời căn cứ theo quy định tại Điều 6 Thông tư 14/2023/TT-BYT quy định như sau:

Hiệu lực thi hành: Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Như vậy, trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập theo Thông tư 14/2023/TT-BYT có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

 

Giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế được xác định theo phương pháp nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 2 Thông tư 14/2023/TT-BYT quy định như sau:

Phương pháp xác định giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế

1. Khi xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế, Chủ đầu tư đối với dự án hoặc Bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên (sau đây gọi là Chủ đầu tư) xác định giá gói thầu theo một trong các phương pháp sau đây:

a) Thu thập báo giá do các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (sau đây gọi nhà cung cấp) thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế cung cấp;

b) Khảo sát giá trúng thầu của hàng hóa, dịch vụ tương tự trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (https://muasamcong.gov.vn);

c) Kết quả thẩm định giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thẩm định giá, doanh nghiệp thẩm định giá đối với các loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ phải thẩm định giá theo quy định của pháp luật về giá.

2. Khi áp dụng phương pháp xác định giá gói thầu, phương pháp được sử dụng đầu tiên là phương pháp thu thập báo giá của các nhà cung cấp. Sau khi không thực hiện được phương pháp này thì mới thực hiện một trong các phương pháp được quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này.

3. Trường hợp Chủ đầu tư sử dụng từ 02 phương pháp xác định giá gói thầu quy định tại khoản 1 Điều này trở lên thì có thể được lựa chọn giá cao nhất, phù hợp với khả năng tài chính và yêu cầu về chuyên môn.

Theo như quy định trên, giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế được xác định theo một trong các phương pháp sau đây:

- Thu thập báo giá do các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (sau đây gọi nhà cung cấp) thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế cung cấp;

- Khảo sát giá trúng thầu của hàng hóa, dịch vụ tương tự trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (https://muasamcong.gov.vn);

- Kết quả thẩm định giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thẩm định giá, doanh nghiệp thẩm định giá đối với các loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ phải thẩm định giá theo quy định của pháp luật về giá.

 

Các gói thầu đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước ngày 1/7/2023 thì có tiếp tục thực hiện không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 5 Thông tư 14/2023/TT-BYT quy định như sau:

Điều khoản chuyển tiếp

1. Đối với các gói thầu đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt.

2. Đối với các gói thầu mà Chủ đầu tư đã trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người có thẩm quyền nhưng chưa được phê duyệt, người có thẩm quyền quyết định việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mà chủ đầu tư đã trình hoặc yêu cầu Chủ đầu tư xây dựng lại giá gói thầu theo quy định tại Thông tư này.

Theo như quy định trên, các gói thầu đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước ngày 1/7/2023 thì thực hiện theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt.

 

Nguồn – Thư viện pháp luật

return to top