✴️ Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh ký sinh trùng thường gặp tại Việt Nam (P3)

Nội dung

II.Các biện pháp phòng chống

2.1. Hoạt động tẩy giun

2.2. Hoạt động điều trị bệnh sán lá gan nhỏ tại cộng đồng

2.3. Điều trị các bệnh ký sinh trùng khác

III. Hoạt động giáo dục truyền thông

IV.Báo cáo sử dụng thuốc

V.Thông tin về môi trường, nhà tiêu, nước sạch

Số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh: ...............hộ, đạt ..............% nhà tiêu hợp vệ sinh

Số hộ có sử dụng nước sạch: .............. hộ, đạt .............. % hộ sử dụng.

Số hộ sử dụng phân tươi bón cho cây trồng hoặc cho cá ăn: ............hộ.

VI.Đánh giá và đề nghị:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Biểu mẫu 4. Báo cáo công tác phòng chống ký sinh trùng tỉnh

BCT

BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG BỆNH KÝ SINH TRÙNG

Tháng ....... Năm 20 .........

I.Tình hình bệnh ký sinh trùng

1.1. Bệnh giun đường ruột

1.2. Bệnh giun, sán

II.Các biện pháp phòng chống

2.1. Hoạt động tẩy giun

2.2. Hoạt động điều trị bệnh sán lá gan nhỏ tại cộng đồng

2.3. Điều trị các bệnh ký sinh trùng khác

III. Hoạt động giáo dục truyền thông

IV.Báo cáo sử dụng thuốc

V.Thông tin về môi trường, nhà tiêu, nước sạch

Số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh: ............... hộ, đạt ................. % nhà tiêu hợp vệ sinh

Số hộ có sử dụng nước sạch: .................. hộ, đạt .................% hộ sử dụng.

Số hộ sử dụng phân tươi bón cho cây trồng hoặc cho cá ăn: ................... hộ.

VI.Đánh giá và đề nghị:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

 Biểu mẫu 5. Báo cáo công tác phòng chống ký sinh trùng của các viện

 

BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG BỆNH KÝ SINH TRÙNG

Tháng ........... Năm 20 .............

BCV

I.Tình hình bệnh ký sinh trùng

1.1. Bệnh giun đường ruột

Xem tiếp

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top