TỔ CHỨC ĐÀO TẠO LIÊN TỤC "KỸ NĂNG CÔNG BỐ KHOA HỌC"

Nội dung

Thời gian: 8:30-16h30 ngày 04/01/2020

Địa điểm: Hội trường A, lầu 5, khu A - 468 Nguyễn Trãi, Q5, thành phố Hồ Chí Minh

Thành phần tham gia:

  1. Danh sách đăng ký từ Hội đau Thành phố Hồ Chí Minh
  2. Danh sách tham gia tự đăng ký

Ban giảng huấn: Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn

                           Phó Giáo sư Nguyễn Thi Hùng

return to top