Cập nhật một số vấn đề về việc cấp giấy phép hành nghề y dược (Theo Luật Khám chữa bệnh 2023)

Nội dung

 

  1. Quy định kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề KB,CB (Điều 24)​

  2. Quy định cập nhật kiến thức y khoa liên tục (Khoản 14, Điều 2 và Khoản 4 - Điều 22)​

 

Xem báo cáo chi tiết tại đây

return to top