Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về bí mật nhà nước, các hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân liên quan trong việc bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Điều 2. Đối tượng điều chỉnh

Quy chế này áp dụng đối với:

1. Các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm các cơ quan chuyên môn là các sở, cơ quan ngang sở, các Ban trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan Nhà nước khác có liên quan trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn tại Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các cá nhân liên quan đến việc tiếp cận, quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân Thành phố.

2. Công an Thành phố Hồ Chí Minh sau đây gọi tắt là Công an Thành phố.

3. Các đối tượng điều chỉnh tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 2 của Quy chế này sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

Điều 4. Những hành vi nghiêm cấm

Các hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại Điều 5 của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018.

 

Xem nội dung đầy đủ: QUY CHẾ BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

 

return to top