Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh (2023)

Nội dung

 

Xem toàn bộ văn bản của thông tư 32/2023/TT-BYT

 

Các phụ lục đính kèm xem tại đây

return to top