✴️ CMV đo tải lượng hệ thống tự động

Nội dung

MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN LÝ

Mục đích

Đếm số lượng bản sao của CMV DNA trong một đơn vị thể tích huyết tương.

Nguyên lý

Đếm số lượng bản sao của CMV DNA trong một đơn vị thể tích huyết tương (copies/ml) dựa trên nguyên lý của kỹ thuật Real-time PCR.

 

CHUẨN BỊ

Người thực hiện

Người thực hiện: Cán bộ xét nghiệm đã được đào tạo và có chứng chỉ hoặc chứng nhận về chuyên ngành Vi sinh.

Người nhận định và phê duyệt kết quả: Cán bộ xét nghiệm có trình độ đại học hoặc sau đại học về chuyên ngành Vi sinh.

Phương tiện, hóa chất

Phương tiện, hóa chất như ví dụ dưới đây hoặc tương đương.

Trang thiết bị

Máy ly tâm thường. 

Tủ lạnh 2ºC - 8ºC.

Tủ âm sâu (-20ºC hoặc -70ºC).

Tủ an toàn sinh học cấp 2.

Máy vortex. 

Bộ lưu điện.

Hệ thống máy tách chiết tự động (RNA, DNA) và định lượng

COBAS®AmpliPrep/COBAS®TaqMan 48 Analyzer (Roche) (VD).

Dụng cụ, hóa chất và vật tư tiêu hao (bao gồm nội kiểm, ngoại kiểm)

Thực hiện xét nghiệm 10 mẫu/lần.

 

* Ghi chú: Chi phí ngoại kiểm cho quy trình kỹ thuật được tính cụ thể theo Chương trình ngoại kiểm (EQAS) là 1/50 tổng chi phí dụng cụ, hóa chất, vật tư tiêu hao (với số lần ngoại kiểm trung bình 3 lần/1 năm).

Bệnh phẩm

Huyết tương từ máu chống đông bằng EDTA.

Phiếu xét nghiệm

Điền đầy đủ thông tin theo mẫu phiếu yêu cầu

 

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Các bước tiến hành thực hiện theo phương tiện, hóa chất được ví dụ ở trên.

Lấy bệnh phẩm

Theo đúng quy định của chuyên ngành Vi sinh: Xem chi tiết phụ lục 2.

Từ chối những bệnh phẩm không đạt yêu cầu: Xem chi tiết phụ lục 6. 

Tiến hành kỹ thuật

Bộ sinh phẩm COBAS®Ampliprep/COBAS®TaqMan CMV Test (Roche Diagnostics GmbH) (VD).

Tách chiết DNA vận hành máy COBAS ® AmpliPrep. 

Khuyếch đại DNA, đọc kết quả trên máy COBAS TaqMan 48.

 

NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

Kiểm tra chất lượng

Giá trị định lượng chấp nhận được nếu:

Chứng âm là không phát hiện. 

Chứng nội cho giá trị Ct mong đợi.

Không nhận các kết quả của chứng không có giá trị khi xuất hiện thông báo lỗi:

Chứng âm: Invalid.

Chứng dương thấp: Invalid, <1.50E+02 cp/ml, >1.00E+07 cp/ml, không phát hiện (Target Not Detected).

Chứng dương cao: Invalid, <1.50E+02 cp/ml, >1.00E+07 cp/ml, không phát hiện (Target Not Detected).

Kết quả và báo cáo

Kết quả định lượng CMV DNA của máy COBAS TaqMan 48 được tính theo Đơn vị số copies/ml.

Giá trị tham số Ct (được định nghĩa là số chu kỳ ngưỡng tại đó huỳnh quang vượt ngưỡng cố định, để so sánh với chu kỳ ngưỡng của mẫu chứng chuẩn từ đó suy ra Số lượng DNA mẫu đưa vào phản ứng) cho CMV DNA và CMV QS DNA. 

Các giá trị chứng của CMV có nồng độ trong giới hạn được thực hiện đồng thời với mẫu bệnh phẩm để thiết lập đường chuẩn, cho thấy mối tương quan giữa giá trị Ct và số log cp/ml.

Giá trị trên máy

Trả lời kết quả

Target Not Detected

Không phát hiện thấy CMV DNA. 

<1.50E+02 cp/ml

<1.50 x 102 cp/ml.

≥ 1.50E+02 cp/ml đến

≤ 1.00E+07 cp/ml

nhận những kết quả trong giới hạn này ≥

1.50 x 102 cp/ml đến ≤1.00 x 107 cp/ml.

>1.00E+07 cp/ml

>1.00 x 107 cp/ml.

Invalid

Không giá trị, chạy lại mẫu.

 

NHỮNG SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ

Việc lấy mẫu máu, vận chuyển và bảo quản không đúng tiêu chuẩn có thể dẫn đến kết quả sai, cho dù phản ứng được thực hiện đúng.

Tham khảo thêm hướng dẫn của nhà sản xuất.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top