Tranh huyệt vị châm cứu (theo Bộ Y tế)

Nội dung

HUYỆT VÙNG ĐẦU (MẶT TRƯỚC)

HUYỆT VÙNG ĐẦU (MẶT BÊN)

HUYỆT VÙNG ĐẦU (MẶT SAU)

HUYỆT VÙNG NGỰC – BỤNG

HUYỆT VÙNG LƯNG – MÔNG

HUYỆT VÙNG TAY (MẶT TRƯỚC TRONG)

HUYỆT VÙNG CHÂN (MẶT TRƯỚC TRONG)

HUYỆT VÙNG CHÂN (MẶT BÊN)

HUYỆT VÙNG CHÂN (MẶT SAU NGOÀI)

return to top