Báo cáo chuyên đề về Luật khám chữa bệnh 2023

Nội dung

I.Quan điểm, mục tiêu xây dựng Luật
II.Tổng quan chung về Luật Khám bệnh, Chữa bệnh số 15/2023/QH15
III.Một số nội dung chính của Luật Khám bệnh, Chữa bệnh số 15/2023/QH15
IV.Kế hoạch triển khai, Thi hành Luật Khám bệnh, Chữa bệnh số 15/2023/QH15
 

Báo cáo của PGS Lương Ngọc Khuê: tải tại đây

 

return to top