✴️ Rubellavirus Real- time PCR

Nội dung

MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN LÝ

Mục đích:

Xác định RNA đặc trưng của Rubellavirus.

Nguyên lý:

Dựa trên nguyên lý kỹ thuật Real-time PCR.    

 

CHUẨN BỊ

Người thực hiện:

Người thực hiện: Nhân viên xét nghiệm đã được đào tạo và có chứng chỉ hoặc chứng nhận về chuyên ngành vi sinh (và / hoặc sinh học phân tử / sinh học/công nghệ sinh học).

Người nhận định và phê duyệt kết quả: Người thực hiện có trình độ đại học hoặc sau đại học và chuyên ngành vi sinh (và / hoặc sinh học phân tử / sinh học/công nghệ sinh học).

Phương tiện, hóa chất:

Trang thiết bị:

Tủ an toàn sinh học tối thiểu cấp 2.

Máy ủ nhiệt.

Máy ly tâm dùng cho ống bệnh phẩm 5 ml.

Máy ly tâm > 12000 gpm/phút dùng cho tube 0,2 ml.

Máy vortex.

Máy chạy PCR.

Máy chạy Real-time PCR và hệ thống máy vi tính.

Các loại Micropipette điều chỉnh được: 1000µl, 200µl, 100µl, 10µl.

Tủ lạnh thường.

Tủ âm sâu (-20oC) hoặc (-70oC) (nếu có).

Bộ lưu điện.

Dụng cụ, hóa chất và vật tư tiêu hao (bao gồm nội kiểm, ngoại kiểm):

Ghi chú: 

Chi phí ngoại kiểm cho quy trình kỹ thuật được tính cụ thể theo chương trình ngoại kiểm (EQAS) là 1/50 tổng chi phí dụng cụ, hóa chất, vật tư tiêu hao (với số lần ngoại kiểm trung bình 3 lần / 1 năm).

Bệnh phẩm:

Máu, dịch ối, gai nhau, nước tiểu, các loại dịch tiết đường hô hấp (đờm, dịch tỵ hầu, dịch phế quản, mũi, ngoáy hầu họng…).

Phiếu xét nghiệm:

Điền đầy đủ thông tin theo mẫu phiếu yêu cầu.

 

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Các bước tiến hành thực hiện theo phương tiện, hóa chất được ví dụ trên.

Lấy bệnh phẩm:

Theo đúng quy định của chuyên ngành vi sinh.

Tiến hành kỹ thuật:

Thu nhận và xử lý mẫu (nếu cần): 

Tách chiết RNA .

Chạy phản ứng RT - PCR dùng mồi ngẫu nhiên (bỏ qua bước này nếu kít sử dụng Real - time PCR có chứa luôn phản ứng RT - PCR).

Bật máy PCR 15 phút trước khi chạy phản ứng RT - PCR.

Thực hiện bước này với các tube RT - PCR mix được giữ trong khay lạnh hoặc đá đang tan.

Chỉ lấy đủ số tube RT-PCR mix cần. Trước và sau khi đặt phản ứng RT - PCR phải ly tâm tube để tất cả dung dịch nằm dước đáy tube.

Cho dịch RNA tách chiết vào từng tube RT - PCR Mix. Xong, đặt các tube vào máy PCR.

Cài đặt chương trình “Protocol” cho máy PCR hoạt động theo hướng dẫn của bộ kit RT - PCR. 

Cho máy PCR chạy chương trình.

Chạy phản ứng Real-time PCR.

Bật máy Real - time PCR 15 phút trước khi cho máy chạy. Bật máy tính và  khởi động chương trình Real - time PCR. 

Thực hiện bước mix với các tube PCR mix được giữ trong khay lạnh hoặc đá đang tan.

Chỉ lấy đủ số tube Real - time PCR Mix cần. Trước và sau khi đặt phản ứng Real - time PCR phải ly tâm tube để tất cả dung dịch nằm dước đáy tube.

Cho chứng +, chứng -, các nồng độ standard, dịch cDNA vừa thu nhận được (hoặc RNA vừa tách được nếu kít Real-time PCR có chứa phản ứng RT - PCR) vào từng tube Real-time PCR Mix. Xong, đặt các tube vào máy real-time PCR.

Cài đặt vị trí mẫu “Plate setup” trên phần mềm đúng với vị trí mẫu đã đặt trên máy real-time PCR.

Chọn màu cho mẫu, chứng dương, chứng âm, standart theo hướng dẫn của bộ kít sử dụng.

Cài đặt chương trình “Protocol” cho máy real-time PCR hoạt động.

Lưu file dữ liệu vào máy tính.

Cho máy real-time PCR chạy chương trình.

 

NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

Nhận định kết quả qua phân tích của máy dựa trên cơ sở hướng dẫn của bộ kít Real - time PCR được sử dụng.

 

NHỮNG SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ

Sự cố:

Có mẫu và chứng nội cũng đều âm tính. Chứng bình thường, có mẫu dương, mẫu âm thật sự.

Nguyên nhân:

Có thể mẫu âm thực sự, có thể phản ứng PCR bị ức chế. 

Khắc phục:

Pha loãng mẫu từ 10 - 100 lần, thực hiện lại toàn bộ thí nghiệm từ bước tách chiết. Sau khi có kết quả phải nhân thêm với hệ số pha loãng mẫu.

Nếu vẫn gặp sự cố trên, lấy lại mẫu theo đúng yêu cầu.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top