Một số vấn đề cập nhật về tài chính theo Luật Khám chữa bệnh 2023

Nội dung

Quy định điều kiện bảo đảm về tài chính từ Điều 106 – Điều 111.

Điều 106: Nguồn tài chính cho cơ sở KCB

Điều 107: Nguồn NSNN chi cho KCB

Điều 108: Quy định về tự chủ

Điều 109: Xã hội hóa trong hoạt động KBCB

Điều 110: Giá dịch vụ y tế đối với cơ sở KBCB

 

Xem toàn bộ bài báo cáo tại đây

return to top