Đăng nhập

Công nghệ thông tin

Chức năng và nhiệm vụ
Chức năng và nhiệm vụ
05 Tháng 12, 2016
Phòng Công nghệ thông tin chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Bệnh viện về hoạt động Công nghệ thông tin trong Bệnh viện.
Đọc thêm