Đăng nhập

THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI THẦU BƠM MỰC, SỮA CHỮA, BẢO TRÌ MÁY IN THUỘC DỰ TOÁN GÓI THẦU "BƠM MỰC, SỮA CHỮA, BẢO TRÌ MÁY IN NĂM 2018" CỦA BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG