Đăng nhập

THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI THẦU BƠM MỰC, SỮA CHỮA, BẢO TRÌ MÁY IN THUỘC DỰ TOÁN GÓI THẦU "BƠM MỰC, SỮA CHỮA, BẢO TRÌ MÁY IN NĂM 2018" CỦA BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG

Thời gian bán hồ sơ mời thầu ngày 10h00, ngày 14  tháng 03 năm 2018 đến trước 10h00, ngày 21 tháng 3 năm 2018(trong giờ hành chính)
Thời gian đóng thầu :10h00, ngày 21 tháng 3 năm 2018