Đăng nhập

Kết quả xét tuyển viên chức năm 2017 và mời ký hợp đồng

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;